Language Assistance Services

Languages on this page:
Español | Tiếng Việt | 繁體中文 | 한국어 | Русский | አማርኛ | العربية | Deutsch | Français | नेपाली | Tagalog | 日本語 | Oroomiffa | فارسی | Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ Igbo asusu | èdè Yorùbá | English

Español (Spanish)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, o orientacion personal. Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, o orientacion personal.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
  • Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
  • Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
  • Intérpretes capacitados.
  • Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Jess Houwen.

Si considera que Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, o orientacion personal, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Jess Houwen, Civil Rights Coordinator está a su disposición para brindársela.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:
  • Thông dịch viên đủ năng lực
  • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Jess Houwen

Nếu bạn tin rằng Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Jess Houwen, Civil Rights Coordinator sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

繁體中文 (Chinese)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:
  • 合格的手語翻譯員
  • 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)
 • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:
  • 合格的翻譯員
  • 以其他語言書寫的資訊

如果您需要此類服務,請聯絡 Jess Houwen

如果您認為 Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 Jess Houwen, Civil Rights Coordinator 提交投訴,郵寄地址為 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501,電話號碼為 720-494-4700,傳真為 720-494-4706,電子信箱為 office@ccao.net。您可以親自提交投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,Jess Houwen, Civil Rights Coordinator 可以幫助您。

您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)
登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。

한국어 (Korean)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.
  • 자격있는 수화 통역자
  • 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)
 • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.
  • 자격있는 통역자
  • 다른 언어로 작성된 서면 정보

이러한 서비스가 필요하시면 Jess Houwen에 연락하십시오.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우 Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net (으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면, Jess Houwen, Civil Rights Coordinator(으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다.

또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다.

Русский (Russian)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:
  • услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
  • письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).
 • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:
  • услуги квалифицированных переводчиков;
  • письменную информацию на других языках.

Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Jess Houwen

Если вы считаете, что в Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу: Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет Jess Houwen, Civil Rights Coordinator.

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке:

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201 (США)
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

አማርኛ (Amharic)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis የፌደራል ሲቪል መብቶችን መብት የሚያከብር ሲሆን በዘር፣ በቆዳ በቀለም ፣በዘር ሃረግ፣ በኣካል ብቃት፣ ወይም በጾታ መድልዎ ኣይፈጽምም። Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis ሰዎችን በዘር፡ በቆዳ ቀለም፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ በኣካል ጉዳት ወይም በጾታ ማንንም ሰው ኣያገልም፤ ወይም በተለየ ሁኔታ አይመለከትም

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • የኣካል ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች ከእኛ ጋር እንዲግባቡ ለማስቻል የነጻ እርዳታ እና ኣገልግሎት ይሰጣል። ይህም ማለት :
  • ብቃት ያላቸው የምልከት ቛንቛ ተርጓሚዎች
  • በተለያዩ መልኮች የተዘጋጁ የጽሁፍ መረጃዎች (ተልቅ ያሉ የህትመት ጽሁፎች፡ ኦዲዮ፡ በቀላሉ መገኘት የሚችሉ የኤሌክትሮኒክ ፎርማቶች፣ ሌሎች ፎርማቶች)
 • የመጀመሪያ ቋንቋቸው እንግሊዘኛ ላልሆነ ነጻ የትርጉም ኣገልግሎቶች ይሰጣል፤ ይህም ማለት:
  • ብቃት ያላቸው ተርጓሚዎች
  • በሌሎች ቋንቋዎች የተዘጋጁ መረጃዎች

ይህንን ኣገልግሎት የሚፈልጉ ከሆነ ወደ ሚከተለ ኣድራሻ ይጠይቁ Jess Houwen

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis እነዚህን ኣገልግሎቶችን ማግኘት ተከልክያለው ወይም በተለያየ ምክኒያት ማለትም በዘሬ፡ በቆዳ ቀለሜ፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ ኣካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ፣ ወይም በጾታዬ ምክኒያት መድልዎ ደርሶብኛል የሚል ኣመለካከት ካልዎት ያልዎትን ቅሬታ ወደሚከተለው ኣድራሻ ይላኩ Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. ያልዎትን ቅሬታ በኣካል ወይም በደብዳቤ፣ በፋክስ ወይም በኢ-ሜይል ማቅረብ ይችላሉ። ቅሬታዎን በጽሁፍ ማቅረብን በሚመለከት እርዳታ ቢያስፈልግዎት Jess Houwen, Civil Rights Coordinator እገዛ ማግኘት ይችላሉ።

የሲቪል መብቶችን ጥሰት ተፈጽሞብኛል ብለው በጽሁፍ ወደ U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (ዩ ኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ሂዩማን ሰርቪስስ)፣ Office for Civil Rights (ኦፊስ ፎር ሲቪል ራይትስ)፣ በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ ወደ Office for Civil Rights Complaint Portal በሚከተለው አድራሻ ኣቤቱታ ማቅረብ ወይም ማመልከት ይችላሉ፡https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ወይም በደብዳቤ ወይም በስልክ ወደሚከተለው ኣድራሻ ኣቤቱታዎን ማቅረብ ይችላሉ:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (መስማት ለተሳናቸው)
ክስ ማቅረቢያ ፎርሞችን በሚከተለው ድህረ-ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

العربية (Arabic)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس. لا يستبعد Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis الأشخاص أو يعاملهم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • يوفر مساعدات وخدمات مجانية للأشخاص من ذوي الإعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:
  • مترجمي لغة إشارة مؤهلين
  • معلومات كتابية بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، وغير ذلك من التنسيقات)
 • يوفر خدمات لغوية مجانية للأشخاص الذين لغتهم الأساسية ليست الإنجليزية، مثل:
  • مترجمين مؤهلين
  • معلومات مكتوبة بلغات أخرى

إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ Jess Houwen

إذا كنت تعتقد أن Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis قد أخفق في توفير تلك الخدمات أو ميز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى: Jess Houwen, Civil Rights Coordinator، 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501، 4700-494-720، 4706-494-720، office@ccao.net. يمكن أن تتقدم بشكوى شخصيًا أو بالبريد أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإن Jess Houwen متاح لمساعدتك.

يمكن أيضًا أن تتقدم بشكوى إلكترونيًا لوزارة Department of Health and Human Services (وزارة الخدمات الصحية والبشرية) ، مكتب Office for Civil Rights (مكتب الحقوق المدنية)، من خلال مكتب Office for Civil Rights Complaint Portal، المتوفر على الرابط https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو بالبريد أو الهاتف على:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1019-863-800-1, 7697-537-800 (رقم هاتف الصم والبكم)
تتوافر نماذج الشكاوى على الرابط http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Deutsch (German)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation, wie z. B.:
  • Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher
  • Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische Formate, sonstige Formate)
 • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:
  • Qualifizierte Dolmetscher
  • Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an Jess Houwen

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei: Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. Sie können eine Beschwerde persönlich oder per Post, Fax oder E-Mail einreichen. Sollten Sie Hilfe beim Einreichen einer Beschwerde benötigen, so steht Ihnen Jess Houwen, Civil Rights Coordinator gerne zur Verfügung.

Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Beschwerdeformulare sind verfügbar unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Français (French)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap. Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis n’exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une communication efficace avec nous, par exemple:
  • Interprètes qualifiés en langue des signes
  • Informations écrites dans d’autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles, autres formats)
 • Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n’est pas l’anglais, par exemple :
  • Interprètes qualifiés
  • Informations écrites dans d’autres langues

Si vous avez besoin de ces services, contactez Jess Houwen

Si vous pensez que Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis n’a pas fourni ces services ou a fait preuve d’une autre forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou le handicap, vous pouvez déposer une réclamation auprès de : Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. Vous pouvez déposer une réclamation en personne ou par courrier, télécopie ou e-mail. Si vous avez besoin d’aide pour déposer une réclamation, Jess Houwen, Civil Rights Coordinator se tient à votre disposition pour vous y aider.

Vous pouvez également déposer une réclamation concernant vos droits civiques auprès de l’U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis), Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l’Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l’adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à :

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Des formulaires de réclamation sont disponibles à l’adresse http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

नेपाली (Nepali)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis ले उपयुक्त संघीय अधिकारको व्यवस्थासँगै पालन गर्छ र वंश, रङ, राष्ट्रियता, उमेर, अपाङ्गता वा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्दैन । Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis ले वंश, रङ, राष्ट्रियता, उमेर, अपाङ्गता वा लिङ्गको कारण मानिसहरूलार्इ भिन्न रूपले व्यवहार वा मानिसहरूलार्इ बेवास्ता गर्दैन ।

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • यसले हामीसँग प्रभावकारी रूपमा संचार गर्न अपाङ्गता भएका मानिसहरूलार्इ निःशुल्क सहायता र सेवाहरू प्रदान गर्छ, जस्तैः
  • योग्य साङ्केतिक भाषा अनुवाद गर्नेहरू
  • अन्य ढाँचाहरूमा लिखित जानकारी (ठूलो प्रिन्ट, अडियो, सजिलै पहुँच भएको इलेक्ट्रोनिक ढाँचाहरू, अन्य ढाँचाहरू)
 • प्राथमिक भाषा अङ्ग्रेजी नभएका मानिसहरूलार्इ निःशुल्क भाषाका सेवाहरू प्रदान गर्ने, जस्तैः
  • योग्य अनुवादकहरू
  • अन्य भाषाहरूमा लिखित जानकारी

तपार्इंलार्इ यी सेवाहरू आवश्यक छ भने Jess Houwen मा सम्पर्क गर्नुहोस्

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis ले यी सेवाहरू प्रदान गर्न असफल भएको छ अथवा वंश, रङ, राष्ट्रियता, उमेर, अपाङ्गता वा लिङ्गको आधारमा अन्य तरिकामा भेदभाव गरेको छ भनेर तपार्इंले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपार्इंले गुनासो गर्न सक्नुहुन्छः Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net । तपार्इंले पत्र,फ्याक्स वा इमेलबाट वा व्यक्तिगत रूपमा गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ । गुनासो गर्न तपार्इंलार्इ सहायताको खाँचो छ भने Jess Houwen, Civil Rights Coordinator मा तपार्इंलार्इ सहायता उपलब्ध छ ।

तपार्इंले Office for Civil Rights (नागरिक अधिकारको कार्यालय), U.S. Department of Health and Human Services (यु.एस. स्वास्थ्य र मानव सेवा विभाग) सँग नागरिक अधिकारको गुनासो दर्ता पनि गर्न सक्नुहुन्छ, Office for Civil Rights Complaint Portal को निम्ति कार्यालयबाट इलेक्ट्रोनिक रूपमा https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf मा वा पत्र वा फोनबाट यहाँ उपलब्ध छः

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (टिडिडि)
गुनासो फाराम http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html मा उपलब्ध छन् ।

Tagalog (Tagalog)

Sumusunod ang Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis ay:

 • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
  • Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
  • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)
 • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
  • Mga kwalipikadong interpreter
  • Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Jess Houwen

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Jess Houwen, Civil Rights Coordinator upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

日本語 (Japanese)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis は人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。
  • 資格ある手話通訳者
  • その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、その他)
 • 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。
  • 資格ある通訳者
  • 英語以外の言語で書かれた情報

これらのサービスを必要とされる場合は、Jess Houwenまでご連絡ください。

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis がこれらのサービスの提供を怠ったり、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づいた何らかの方法で差別したと思われる場合、こちらまで苦情を申し立てることができます:Jess Houwen, Civil Rights Coordinator、1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501、720-494-4700、720-494-4706、office@ccao.net。苦情の申し立ては、直接、または郵便、ファックス、メールで行うことができます。苦情を申し立てるにあたり援助が必要な場合は、Jess Houwen, Civil Rights Coordinator がお手伝いいたします。

また、公民権に関する苦情は、U.S. Department of Health and Human Services(保健社会福祉省)のOffice for Civil Rights(公民権局)へ、Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfから電子申請するか、以下へ郵便または電話で申し立てることもできます:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
苦情申立書はhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlよりダウンロードいただけます。

Oroomiffa (Oromo)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis seera hawwaasummaa Feederaalaan kan wal simu ta’ee sanyii, bifa, dhiigaan, uumriidhaan, yookiin koorniyaadhaan kan wal hin loognee dha.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis namoota yookiin sanyii sanyiidhaan, bifaan, dhiigaan, umriidhaan, hir’ina qaamaan yookiin koorniyaadhaan adda hin baasu.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • Namootni hir’ina garaagaraa qaban bifa gaarii ta’een nu waliin haasa’uu akka danda’aniif deeggarsa fi tajaajila tolaa kennaafii, kanneen akka:
  • Namoota afaan mallattoo haalaan hiikkuu danda’an
  • Odeeffannoo barreeffamaa foormaatii adda ta’een (barreeffama guddaadhaan, sagaleedhaan, foormaatii eleektirooniksii argamuu danda’uun, foormaatii biroo)
 • Namoota afaan dhalootaa isaanii afaan Ingiliffaa hin taaneef tajaajila afaanii tolaa dhiheessuufi, kanneen akkaL:
  • Warra dandeettii afaan hiikuu gahaa ta’e qaban
  • Odeeffannoo afaanota birootiin barraahe

Tajaajila kana yoo barbaadde, Jess Houwen qunnamaa

Kana yoo itti amante Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis tajajila kana kennuudhaaf hin dandeenye yookiin tajaajila kana kennuu hin dandeenye yookiin sanyiidhaan ,bifaan, dhiigaan, umriidhaan, hiri’ina qaamaan, ykn koorniyaadhaanii fi kanneen birootiin looguu, komii keessan kanneen armaan gadiitiin dhiheessuu ni dandeessu: Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. Komii namaan, yookiin poostaadhaan, faaksiidhaan, yookiin e-mail dhaan dhiheessuu ni dandeessa. Komii guutuudhaaf gargaarsa yoo barbaadde, Jess Houwen, Civil Rights Coordinator si gargarudhaaf qophii dha.

Komiiwwan mirga namoomaa U.S. Department of Health and Human Services (Kutaa Fayyaa fi Tajaajila Namoomaa U.S), Office for Civil Rights (Waajjira Mirga Hawwaasummaa) eleektirooniksiidhaan the Office for Civil Rights Complaint Portal, kunis kan argamu https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ykn poostaadhaan yookiin bilbilaan :

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)
Foormiin komiidhaa kan argamu http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html irratti dha.

فارسی (Farsi)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنها برخورد متفاوتی ندارد.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • برای افرادی که ناتوانی دارند، برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک هایی بطور رایگان فراهم می کند، مانند:
  • مترجمین واجد شرایط زبان اشاره
  • اطلاعات نوشتاری به فرمت های دیگر (چاپ با حروف درشت، صوتی، فرمت های الکترونیک قابل دسترسی ساده، و فرمت های دیگر)
 • برای افرادی که زبان اولیه شان انگلیسی نیست خدمات زبانی رایگان ارایه می کند، مانند:
  • مترجمین شفاهی واجد شرایط
  • اطلاعات نوشتاری به زبانهای دیگر

اگر به چنین خدماتی نیاز دارید، با Jess Houwen تماس بگیرید

اگر معتقدید که Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis چنین خدماتی را به شما ارایه نداده و یا اینکه به شکلی دیگر به دلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت درمورد شما تبعیض قایل شده می توانید شکواییه ای به این آدرس ثبت کنید:

Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, 0074-494-027, 6074-494-027, office@ccao.net.

می توانید با مراجعه شخصی، نامه پستی، فکس یا ایمیل شکواییه خود را ثبت نمایید. اگر برای ثبت شکواییه خود به کمک نیاز دارید، Jess Houwen, Civil Rights Coordinator می تواند به شما کمک کند.

می توانید از طریق U.S. Department of Health and Human Services (وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا)، Office for Civil Rights (اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییه خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی به این اداره از طریق Office for Civil Rights Complaint Portal به آدرس https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf یا تماس از طریق ایمیل یا تلفن با آدرس زیر میسر است:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1019-863-800-1, 7697-537-800 (TDD)
فرم های مربوطه برای شکواییه در آدرس اینترنتی http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html موجود است.

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis Nyɔ ɓě nìà kɛ kpɔ̃ ɓóɖó-gmà ɓě gmɔ̀à nyɔǔn-dyù dyíɛ dyi ké wa ní ge nyɔǔn-dyù mú dyììn ɖé ɓóɖó-dù nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ, mɔɔ kà nyɔɔ̀ dyɔɔ̀-kù nyu nìɛ kɛ, mɔɔ ɓóɖó ɓɛ́ nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ, mɔɔ zɔ̃ jĩ̌ kà nyɔɔ̀ ɖǎ nyuɛ, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ kɔ́ dyíɛ, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ gàa, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ màa kɛɛ mú. Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis. Ké nyɔ ɓě nìà kɛ se nyɔǔn-dyù gbo zaìn ɓɛ́ìn, mɔɔ ké wa se nyɔǔn-dyù gbà-kà kpɔ̃ɔ ɓɛ́ìn, sepóɛɖé ɓó ɓóɖó-dù nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ jè, mɔɔ kà nyɔɔ̀ dyɔɔ-kù nyu nìɛ kɛ jè, mɔɔ ɓóɖó nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ jè, mɔɔ zɔ̃ nyɔɔ̀ ɖǎ nyuɛ jè, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ kɔ́ dyíɛ jè, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ gàa, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ màa kɛɛ jè.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • Nyɔ ɓě nìà kɛ nyí nyɔ ɓě kɔ́ dyíɛ ɖɛ ɓě pídyi ké wa kpá wa gbo ɓɛ́ wa ké à gbo wùɖù nɔ̀mɔ̀ dyíin. Ɔ hwɔìn kà:
  • Ɓoɓo wuɖu mú-zà-zà nɔ̀mɔ̀ dyíin.
  • Bɔ̃̌ kpá páún nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓě ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn wuɖuún zàà ɓó (céè-ɖɛ̀-dyèɖè vɛ̀nɛ̀-vɛ̀nɛ̀ kɔ̃ɛ kè wéɖédíò kè wùɖùù-ɖɛ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě múɛ.)
 • Wa mu nyɔ ɓě se xwí-wùɖù-po-nyɔ̀ ɓěɛ gbo kpáùn pídyi, ɓɛ́ wa ké ɖɛ wa mɔ́ɛɛ múin wɔ̃́. Ɔ hwɔìn kà:
  • Nyɔ ɓě dyuò nyɔ wuɖuún zàà nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛ.
  • Wa mu bɔ̃̌ ɓě wuɖu-dù kà kò ɖò ɓě mú poùn.

Ɔ jǔ ké m̀ dyi gbo-kpá-kpá ɓěɛ̀ mɔ́ ní, nìí, ɖá Jess Houwen

Ɔ jǔ ké m̀ dyiɛ jǎà po kà ɓɛ́ Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis se m̀ gbo kpáa ɓɛ́ìn ɖé ɖɛ ɓěɛ̀ mú, mɔɔ ké wa ge nyɔǔn-dyù mú ɖé hwìè ko-kò ɓě mú dyììn ɖé ɓóɖó-dù nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ, mɔɔ kà nyɔɔ̀ dyɔɔ̀-kù nyu nìɛ̀ kɛ, mɔɔ ɓóɖó ɓɛ́ nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ, mɔɔ zɔ̃ jĩ̌ kà nyɔɔ̀ ɖǎ nyuɛ, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ kɔ́ dyíɛ, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ gàa, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ màa kɛɛ múɛ, ké m̀ ɓɛ́ìn nì hwòɖǒɛ̀-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ jè zaa dèɛ̀ ɖé Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. M̀ mìɔ-kpo ɓɛ́ìn nì hwòɖǒɛ̀-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ cɛ̃ɛ mɔɔ m̀ ɓɛ́ìn wa céèɛ̀, mɔɔ m̀ ɓɛ́ìn Jess Houwen, Civil Rights Coordinator. Ɔ jǔ ké m̀ dyi gbo-kpá-kpá mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké nì hwòɖǒɛ̀-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ tò ní, nìí, Jess Houwen, Civil Rights Coordinator ɓɛ́ wa ké m̀ gbo kpá.

Nyɔ ɖò dyi m̀ ɖɛ gbà ɖò bũ̌ nyuín, nìí, m̀ ɓɛ́ìn ɔ jè zaa dèɛ̀ ɖé Mɛ́ɖékà-xwì-ɓíɖí, ɖé waà gbǒ vɛ̀nɛ̀ kɔ̃̀à Nyɔǔn-dyùɛ̀ Wɛ́ jè kè Nyɔǔn-dyù jè gboɛɛ gbo, mɔɔ ɖé gma gmɔ̀à nyɔǔn-dyù dyíɛ dyí-gmɔ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo. Céè wa gbo dyììn

ɖé, https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,mɔɔ céè mɔɔ ɖá:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019,800-537-7697 9 (TDD)
M̀ ɓɛ́ìn Zaa-dè-cèè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ dyéɛ nɔ̄: http//www.hhs.gov/ocr/office/file/index html

Igbo asusu (Ibo)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis iruwe isi na odabara goomentii etiti ruuru iwu nke na -adighikwa akpa oke na ndabere nke agburu, agba, obodo, afo, nkwaru, ma o bu mmekoahu. Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis adighi ewpu mmadu ma o bu na -emeso ha di iche iche nihi agburu, na agba, obodo, afo, nkwaru, ma o bu mmkoahu.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • Enyekwara ndi nwere si ekwaru si ekwu okwu na anyi, di ka:
  • Ruru eru asusu ndi ogbi
  • Dere omuma ndi ozo (nnukwu ebiputa, odiyo ndeko, inweta electronik, ozo formats)
 • Enyekwara asusu ozo na abughi English aka, di ka:
  • Ruru eru ntughari okwu
  • Ozi e dere na a susu ozo

O burukwa na I chere na Jess Houwen a gbuola afo na ala n’ihe gbasara i chere na Jess Houwen.

O burukwa na I chere na Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis a gbuola afo na ala n’ihe gbasara i nyere ndi n’o na mkpa aka, n’ihi ebe ha si, afo ole ha di, a gburu ha, colo aru ha, biko degara leta nye Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. I nwekwara I ji aka gi degara ndi na achikota o gbako a ahwukwo na aka gi site na mailu, fax ma o bu Email. Jess Houwen, Civil Rights Coordinator nokwa mgbe o bula, nyere gi aka.

I nwekwa ike I degara akwuko uye ulo oru ndi U.S Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically site na office for Civil Right. Kwa ha mkpa gi site na https;//ocroportal.hhs,gov/ocr/portal/lobby.jsf, ma o bu site na

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Mkpesa iche di na http://www.hhs.gov./ocr/office/file/index.html.

èdè Yorùbá (Yoruba)

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis ba ilana ijoba apapo lori ofin eto ara ilu atipe a ko gbodo se ojusaju nipa eya, awo, ilu abinibi,ojo ori, abarapa tabi okunrin ati obinrin. Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis won ko gbodo yo awon eniyan si ile tabi wuwasi won yato latari eya, awon abinibi, ojo-ori, tabi okunrin abi obinrin.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • Ipese ohun elo ofe ati iranlowo fun awon ti won le so ede lati le ma ba wa soro
  • Akosemose ogbufo odi
  • Kiko oro jade ni ona miran (kiko oro ni titobi, agbohunsile, awon ohun elo igbalode fun ero ayelujara ati awon ona miran.)
 • A npese ogbufo lofe fun awon ti won le so ede oyinbo daada,bii
  • Akosemose ogbufo
  • Kiko oro ni awon ede miran

Ti o ba nfe awon afani wonyi, e kansi Jess Houwen

Ti e ba nigbagbo that Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis ti kuna lati seto awon iranlowo wonyi tabi se ojusaju ni awon ona awon ona miran bi eleyameya, omo, ilu-abinibi, ojo-ori, abarapa, tabi okunrin abi obinrin, le fi iwe kotemi-lorun/iwe ifehonu han si: Jess Houwen, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. E le fi iwe ifi ehonu han ni ojukoroju tabi nipa fifi ranse ni apo iwe si adiresi wa, fax, tabi ero-ayelujara. Ti eba nilo iranlowo lati ko iwe ifi-ehonu han, Jess Houwen, Civil Rights Coordinator wa ni sepe fun yin.

E tun le pe kotemilorun latari eto ara-ilu pelu eka eto ilera ati eto Fun ti ile Amerika. U.S Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Office for Civil Rights Complain Portal, wa ni https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf tabi nipa fifi iwe sowo tabi lori ero- ibanisoro ni:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1800 – 868 -1019 – 800 – 537 – 7697 (TDD)
E le ri foomu fun ehonu ni http:/www.hhs.gov/ocr/office/file/index/html.

English

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, sex, or sexual orientation. Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, or sexual orientation.

Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Jess Houwen

If you believe that Colorado Center for Arthritis and Osteoporosis has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, sex, or sexual orientation, you can file a grievance with: Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, 1715 Iron Horse Dr, Ste 100; Longmont, CO 80501, Phone: 720-494-4700, Fax: 720-494-4706, office@ccao.net. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Jess Houwen, Civil Rights Coordinator, is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.